Stadgar


1 Syfte: Att under trivsamma former öka vårt kunnande om trädgård.


2 Medlemskap: Medlemskap i Enköping-Håbo Trädgårdssällskap kan erhållas av envar intresserad person.


3 Årsavgift: Årsmötet beslutar avgiftens storlek och senaste inbetalningstid. Avgift till Riksföreningen Svensk Trädgård erläggs av föreningen.


4 Medlems skyldighet och rättighet:


Medlem har följande skyldigheter:

  • att erlägga avgift enligt § 3
  • att följa gällande stadgar
  • att följa gällande beslut


samt följande rättigheter:

  • att utöva beslutsrätt vid årsmötet. Varje medlem har en röst.


Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.


5 Utträde: Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlem ha utträtt ur föreningen.


6 Uteslutning: Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar sällskapets eller riksförbundets syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen. Beslut tagna på lokal nivå kan överklagas till RST:s fullmäktige.


7 Styrelse: Styrelsen är föreningens förvaltande organ. Det består av ordförande och ett jämnt antal ledamöter som årsmötet beslutar. Förslagsvis 6 ledamöter.


Såväl ordförande som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioden bör fördelas så att nyval av halva styrelsen sker varje år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande. Kan inte styrelsen fullfölja sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte. · Styrelsen sammanträder vid behov.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.


Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal, gäller den mening ordförande biträder.


8 Ordförande: Ordförande åligger att tillse att årsmötets och styrelsens beslut genomförs.


9 Styrelsen åligger: · att utföra av årsmöte och föreningsmöte fattade beslut.


  • att leda föreningens verksamhet.
  • att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.
  • att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.


10 Verksamhetsår: Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår, tillika räkenskapsår.


11 Räkenskaper: Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 31 januari.


12 Motioner: Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motioner till årsmöte. För att kunna behandlas på årsmöte, skall motionen ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.


13 Årsmöte: Skall utlysas senast 6 veckor före årsmötet. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:


Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Fråga om årsmötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Revisorernas berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av ordförande (vartannat år).
Val av styrelseledamöter (nyval av halva antalet varje år).
Val av revisorer.
Val av valberedning.
Beslut om reseersättning och telefonersättning.
Motioner till årsmötet.
Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
Övriga av styrelsen väckta frågor.


14 Ändring av stadgar: Årsmötet beslutar om förändring i föreningens stadgar. Det fordras att beslut tagits vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.


15 Upplösning: Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Det fordras, att beslut tagits på två på varandra följande möten, varav ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet. Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas på sätt som främjar fritidsodlingen.


Organisationsnummer: 802467-9097

Swish-nummer:  123 388 890 6.

Bankkonto: Sparbanken, Enköping, 8305-5, 4519043-6